Bezrobocie jest w Polsce zjawiskiem bardzo powszechnym, dotykającym znaczną część naszego społeczeństwa. Likwidowane są zakłady pracy, dokonuje się redukcji zatrudnienia… Przyczyn takiego a nie innego stanu rzeczy należy upatrywać na wielu płaszczyznach, aczkolwiek najczęstszymi powodami są: wyparcie pracy ludzkiej przez pracę maszyn oraz braki w wykształceniu i nieposiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Nie można zabronić pracodawcom korzystania z nowych technologii i polegania tylko i wyłącznie na sile ludzkich rąk i umysłów. Niemniej jednak można inwestować w ludzki kapitał poprzez działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a więc dokształcania przyszłych pracowników, którzy dzięki nowym umiejętnościom i szerszej wiedzy będą mieli większą szansę na rynku pracy.

Wyspecjalizowane placówki szkoleniowe prowadzą szereg działań, których celem jest wspomaganie ludzi zdolnych do wykonywania pracy w znalezieniu zatrudnienia. Jednakowoż pomoc ta nie polega na wyszukiwaniu ofert pracy i przedstawianiu ich potencjalnym pracownikom. Istotą praktyk owych firm są oraz profesjonalne warsztaty i szkolenia ukierunkowane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.  Są to przede wszystkim szkolenia z prawa i finansów, szkolenia księgowe i kadrowe, a także kursy komputerowo-informatyczne i przyspieszone kursy języków obcych oraz szkolenia z zakresu efektywnej sprzedaży i marketingu, których ukończenie stwarza realne szanse zaistnienia na rynku pracy.

Inną formą pomocy osobom bezrobotnym są warsztaty z tzw. trenerami biznesu (z ang. coaching, business coaches), których celem nie jest stricte podnoszenie kwalifikacji poprzez naukę zawodu, ale pokazywanie ludziom ich mocnych stron, pomaganie im w przezwyciężaniu osobistych barier oraz ukierunkowywanie na pracę w zespole. Tym samym coaching należy rozumieć przede wszystkim jako zajęcia rozwoju osobistego oraz warsztaty efektywnego kierowania grupą opierające się nie na zdobytej wiedzy i umiejętnościach, ale na osobistych predyspozycjach danej osoby do wykonywania konkretnej pracy.

Bezczynność i bierność, to najwięksi wrogowie ludzi pozostających bez zatrudnienia. Tylko zdecydowane działanie i aktywność oraz inwestowanie w osobisty i zawodowy rozwój stwarza realne szanse dobrego startu na rynku pracy (lub powrotu na niego) i pozwala pięć się po kolejnych szczeblach w karierze zawodowej.